Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden.
Bankstellendeals B.V.
Kvk nummer: 57242712
Btw nummer: NL852498123B01

 

Op al onze producten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 • Leveringen worden altijd ongemonteerd en verpakt geleverd tot aan drempel begane grond tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Schades en beschadigingen worden na levering en ondertekening niet meer geaccepteerd.
 • Cliënt dient er zelf zorg te dragen dat het gekochte product te allen tijde naar binnen kan, zo niet dan geen restitutie van aan en/of betaling mogelijk, Cliënt krijgt waardebon en/of product  t.w.v. het bedrag dat is (aan)betaald.
 • Bankstellendeals B.V. of een van haar vestigingen zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. meubelgigant of haar vennoten is niet;nooit aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.
 • Indien overmacht heeft verkopende partij nog altijd 2 gelijke termijnen van 3 maanden voor levering van het aangekochte product.
 • Indien er zich problemen voordoen met het aangekochte product dient cliënt er zelf voor zorg te dragen dat het product bij het gekochte filiaal door koper aangeboden wordt. Er worden altijd voorrijkosten, ophaalkosten, bezorgkosten indien verkoper daarvoor opdracht van koper krijgt.
 • Indien de door u bestelde goederen c.q. meubelen etc. bij ons binnengekomen zijn, en niet afgehaald worden c.q. geleverd kunnen worden, brengen wij 50 euro per week opslagkosten in rekening.
 • Beschadigingen, slijtage of onjuiste behandelingen van het product vallen niet onder de garantie, cliënt dient alleen behandelingsproducten te gebruiken die door verkopende partij wordt voorgeschreven anders vervalt de garantie.
 • Binnenzetten van het aangekochte product gebeurt ten alle tijden voor risico van kopende partij, verkopende partij kan derhalve nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke zin en/of vorm dan ook.
 • Betaling dient 3 dagen voor wij uit kunnen leveren bijgeschreven zijn op bank rekening van verkopende partij er wordt alsdan een afspraak met kopende partij gemaakt 
 • Wanneer tussentijdse prijsstijgingen i.v.m. marktwerking worden doorgevoerd door de leverancier van het verkochte product kan de verkopende partij de verkoopprijs aanpassen.
 • Bij annulering van kopende partij wordt er geen restitutie gegeven.
 • Alle producten worden ongemonteerd geleverd tenzij schriftelijk overeengekomen.
 • Bij bezorging/ophaling van producten worden er bezorgkosten berekend.
 • Alleen de directie is bevoegd om beslissingen te nemen omtrent uw levering, niet de bezorgers of koeriers. Bij eventuele klachten/problemen kunt u alleen de directie hier op aanspreken geen enkel ander is hiertoe bevoegd.
 • Bij/op kortingen, aanbiedingen of showroom modellen word geen garantie gegeven.
 • Indien hierboven niet omschreven is het burgerlijk wetboek van toepassing.
 • Cliënt dient bij correspondentie te allen tijde de aankoopfactuur te kunnen tonen.
 • Het geleverde blijft eigendom van Bankstellendeals B.V. tot het gehele bedrag is voldaan.
 • Bij annulering worden er altijd annuleringskosten berekend van 35% van de aankoopsom
 • Hoewel aan alle pagina’s van de onze-website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
 • Bankstellendeals B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van onze websites.

Reclames

 1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
 2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 24 uren na levering schriftelijk te geschieden.
 3. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
 4. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Overmacht

 1. Levering geschiedt uitsluitend tegen contante betaling direct voorafgaand aan de feitelijke levering c.q. onder rembours.
 2. Indien, in afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Bankstellendeals B.V.
 3. Bij gebreke wordt de levering wordt uitgesteld.
 4. Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag (binnen normale werktijden) binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is Bankstellendeals B.V. gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen.
 5. Alsdan is de klant verschuldigd aan Bankstellendeals B.V. , bij wege van schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.

De directie